Prawo w e-commerce

Rękojmia i gwarancja – zmiany w prawie dla sklepów internetowych w maju 2022

Rękojmia i gwarancja – zmiany w prawie dla sklepów internetowych w maju 2022

Wkrótce tj. 28 maja 2022 r. miały planowo wejść w życie zmiany dotyczące reklamacji i treści cyfrowych. Majowa data nie jest przypadkowa, ponieważ w tym dniu miały wejść w życie również przepisy dotyczące zmiany w prawie dla Sklepów i Serwisów internetowych wynikające z dyrektywy Omnibus, o której pisaliśmy w naszym artykule: Zmiany w prawie e-commerce w 2022 r. Czy nadchodzące zmiany dotyczące rękojmi i gwarancji istotnie wpłyną na działanie sklepu internetowego? O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

Wiemy już, że planowa data wejścia w życie ustawy 28 maja nie zostanie dotrzymana. Według danych z 16 maja zawartych w najnowszym projekcie ustawy dotyczącym wdrożenia Dyrektywy Omnibus czytamy, iż ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Nowy termin wejścia w życie ustawy nie jest jeszcze znany, ponieważ nie znamy dokładnie daty ogłoszenia ustawy. Obecnie wciąż trwają prace legislacyjne, a planowa data wprowadzonych zmian nie została jeszcze zmieniona.

Przeczytaj więcej o Dyrektywie Omnibus TUTAJ.

Najnowszy projekt z 5 stycznia 2022 r. został stworzony na bazie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Rozporządzenie jest lustrzanym odbiciem przytoczonej dyrektywy. Jest to ostatni znany nam projekt ustawy – nie jest to zapis ostateczny i obecnie obowiązujący, dlatego mogą nastąpić delikatne zmiany dotyczące treści projektu. Zmiany dotyczą zarówno sprzedaży stacjonarnej jak i internetowej. Zmiana przepisów dotyczy sprzedawców internetowych wystawiających towar na marketplace, gdyż biorąc pod uwagę regulaminy za opisy zawarte w ofertach na marketplace odpowiada wystawiający je użytkownik. 

Kluczowa zmiana podstaw do rękojmi konsumenckiej

Podstawową wprowadzoną  przez ustawodawcę zmianą jest fakt, iż rękojmia konsumencka będzie opierać się na pojęciu niezgodności towaru z umową. Dotychczas rękojmia opierała się na pojęciu wady fizycznej lub prawnej rzeczy. 

Najważniejsze informacje na temat zmian prawnych dotyczących reklamacji:

 • Ujednolicenie przepisów dot. ochrony konsumenta w ramach UE.
 • Harmonizacja maksymalna – takie same zasady w całej UE.
 • Wada zastąpiona brakiem zgodności towaru z umową.
 • Nowe przepisy przede wszystkim w ustawie o prawach konsumenta. Rękojmia konsumencka z kodeksu cywilnego znajdzie się w ustawach o prawach konsumenta. Dodana zostanie gwarancja trwałości dla konsumentów i pozostawia gwarancję w kodeksie cywilnym.
 • Zastosowanie zmian do konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta. Nastąpi wyłączenie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi – brak m.in. możliwości ograniczenia lub wyłączenia rękojmi dla przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 • Zmiany w reklamacjach m.in. umów sprzedaży, dostawy oraz umów o dzieło (zobowiązanie do przeniesienia własności).
 • Stosowanie kodeksu cywilnego do przedsiębiorców zawodowych oraz w każdym wypadku do reklamacji nieruchomości.
 • Zastosowanie zmian do nowych umów. Sprzedawca będzie miał więcej obowiązków i kosztów, dodatkowo musi uwzględnić nie rok, a 2 lata domniemania istnienia wady.
 • Usunięcie regresu w zamian za zastosowanie zasad ogólnych. Przepis mówiący o zwracaniu się przez sprzedawców do producentów w związku z kosztami reklamacji zostanie usunięty, a będą miały zastosowanie zasady ogólne, ponieważ regres był, zdaniem ustawodawcy, przepisem martwym.
 • Zmiana hierarchii żądań konsumenta – w pierwszej kolejności naprawa lub wymiana.

Ujednolicenie i harmonizacja w ramach UE jest pozytywną zmianą. Niestety biorąc pod uwagę indywidualnych sprzedawców może być różnie. Pocieszeniem jest to, że gdy przepisy wejdą w życie staną się standardem a podobne zmiany nie będą częste. Obowiązujące przepisy opisane zostały dość szczegółowo, co ma zapobiegać konfliktom dotyczącym zakresu obowiązków ciążących na przedsiębiorcach.

Implementacja zmian prawnych, a oprogramowanie Sellasist

Nasze oprogramowanie jest na tyle elastyczne, że możesz dostosować je do swoich potrzeb i do wymagań prawnych. Gdy korzystasz z naszego oprogramowania nie musisz się więc obawiać. Z pełną świadomością dostosowujemy Sellasist do nadchodzących zmian prawnych i tworzymy dla Twojego sklepu możliwości, które znacznie przyspieszą proces reklamacji. Takim narzędziem jest np. formularz reklamacji, który pomoże w katalogowaniu zgłoszeń oraz w ich skutecznej realizacji. Dzięki umieszczeniu formularza na Twojej stronie internetowej oraz ustawieniu jego treści klient będzie mógł w prosty sposób poinformować Cię o powodach reklamacji towaru, a Ty będziesz mógł z poziomu jednego oprogramowania zarządzać dalszym postępowaniem sprawy. Narzędzie to pozwoli na katalogowanie i uporządkowanie zgłoszeń oraz sprawną obsługę reklamacji.

Przeczytaj artykuł w naszej Pomocy: Jak działa formularz reklamacji?

Sellasist to:

 • Twój menadżer sprzedaży i asystent synchronizujący zintegrowane podmioty.
 • Magazyn Twojego sklepu internetowego.
 • Narzędzie do komunikacji z klientami.
 • Kompleksowy system zarządzania w wielkopowierzchniowych sklepach stacjonarnych i online.
 • System obsługi wysyłek.
 • Elastyczne oprogramowanie, które dostosujesz do konkretnych procesów w Twojej firmie.
 • Zespół ludzi gotowych pomóc Ci skonfigurować sklep – jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku pod telefonem od 8 do 00 do 16.00.

Rękojmia i gwarancja – zmiany w prawie dla sklepów internetowych w maju 2022, Blog Sellasist

Projekt ustawy

W ustawie są przytoczone definicje poszczególnych wyrażeń, które są przytoczone w ustawie. Jest to pomocne w praktycznym implementowaniu ustaleń rozporządzenia. Jedno z najważniejszych pojęć, które opisuje ustawa to trwałość – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

Kolejną istotną definicją wprowadzoną projektem ustawy jest brak zgodności z umową. Zaistnienie którejś z przytoczonych poniżej przesłanek powoduje, że sprzedawca staje się odpowiedzialny z tytułu rękojmi. W tym przypadku badane są zawsze dwa aspekty:

 1. Wymogi subiektywne – dotyczą konkretnej umowy z konkretnym klientem.

Towar jest zgodny z umową, gdy zgodny z umową pozostaje jego opis (również na marketplace), rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność. Jeżeli chodzi o sprzedaż towarów cyfrowych zgodne z umową mają pozostać również kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność aktualizacji. Przytoczone funkcje to swego rodzaju punkty zaczepienia, gdzie klient może faktycznie stwierdzić, że towar jest niezgodny z umową. Jeśli natomiast dany towar przedsiębiorca oferuje podczas np. telesprzedaży elementem branym pod uwagę przez ustawodawcę jest przydatność do szczególnego celu, do którego kupowany towar lub usługa są potrzebne konsumentowi. O omawianym celu konsument ma zostać poinformowany najpóźniej w momencie zawarcia umowy.

 1. Wymogi obiektywne – elementy „oderwane” od konkretnej umowy. 

By towar został uznany za zgodny z umową, zdaniem ustawodawcy, należy rozpatrzeć czy nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju z uwzględnieniem norm technicznych oraz przepisów prawa lub tzw. dobrych praktyk. Ponadto towar ma posiadać takie cechy jak trwałość i bezpieczeństwo –  typowe dla towarów tego rodzaju i których konsument oczekuje w chwili zakupu, biorąc pod uwagę charakter danego towaru jak i publiczne zapewnienie złożone przez sprzedającego. By towar był zgodny z umową musi być dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać. Towar powinien być o takiej samej jakości jak próbka lub wzór udostępniany wcześniej przez przedsiębiorcę.

Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy

Istnieją przypadki, gdy przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową. Tak dzieje się, gdy konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową. Dotyczy to sprzedawców oferujących towar używany, stary itp. Omawiany projekt ustawy wprowadza jednak przepis mówiący o wyłączeniu odpowiedzialności sprzedawcy, gdy najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie konsument zaakceptuje brak konkretnej cechy towaru, co nie do końca będzie jednoznacznie rozumiane. Prób interpretacji jak ma wyglądać wyraźne i odrębne zaakceptowanie z pewnością będzie wiele i będzie rodziło wiele problemów zarówno po stronie konsumentów jak i sprzedawców.

Analogicznie do powyższego przypadku – wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy następuje w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, jeśli konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Podobnie jak dotychczas, konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową będzie nieistotna. Projekt ustawy wprowadza korzystne dla konsumenta domniemania, iż niezgodność towaru z umową jest istotna. Tym samym w celu wzruszenia dokonanego przez konsumenta odstąpienia od umowy, przedsiębiorca będzie musiał obalić domniemanie i wykazać, że niezgodność towaru z umową w rzeczywistości nie miała istotnego charakteru.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, który istnieje w chwili jego dostarczenia i jest ujawniony w ciągu 2 lat od dostarczenia danego towaru. Domniemywanie, że towar jest niezgodny z umową od momentu dostarczenia towaru może jednak ujawnić się przed upływem 2 lat. Domniemanie to może zostać wyłączone, gdy nie można pogodzić go ze specyfiką towaru (np. produkty spożywcze) lub charakterem braku zgodności z umową (brak podstawowego elementu zgłoszony po roku użytkowania towaru).

Rękojmia i gwarancja – zmiany w prawie dla sklepów internetowych w maju 2022, Blog Sellasist

Aktualizowanie

Rodzącym spory aspektem może okazać się zdefiniowanie czasu zasadnie oczekiwanego przez konsumenta, przy uwzględnieniu faktu, że obowiązek aktualizowania również należy do wymogów zgodności z umową, których brak pociąga do odpowiedzialności sprzedawcę.

Obowiązek zgłaszania 

Luzy decyzyjne – państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić przepisy, które stanowią, że w celu skorzystania z praw przysługujących konsumentowi – konsument musi poinformować sprzedawcę o braku zgodności z umową o terminie co najmniej dwóch miesięcy od dnia, w którym konsument stwierdził taki brak zgodności z umową, ale nie wykazano okresu, przez jaki czas konsument może dochodzić roszczeń.

Zobacz też: Zintegruj swój Sellasist z Empik Marketplace

Możliwe żądania reklamacyjne i koszty

 • Naprawa
 • Wymiana
 • Obniżenie ceny
 • Zwrot pieniędzy

Do tej pory konsument, który składał reklamację z tytułu rękojmi miał prawo do skorzystania z jednej z czterech wymienionych powyżej akcji. Wybór określonej czynności zależał od konsumenta. Nowe przepisy wprowadzają istotną zmianę – konsument od wprowadzenia prawa będzie mógł żądać tylko naprawy lub wymiany towaru. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niezgodność towaru z umową będzie uzasadniała skorzystanie z pełnego zakresu dotychczasowych uprawnień. Uprawnienie odstąpienia od umowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny będzie możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorca odmówi wymiany lub naprawy towaru, działania będą nieskuteczne bądź gdy z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

Czas naprawy lub wymiany liczy się od chwili, kiedy przedsiębiorca zostanie poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, dla którego konsument go nabywa (np. suknia ślubna). Koszt naprawy lub wymiany – w tym także koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny oraz materiałów ponosi przedsiębiorca. To, co się zmienia na niekorzyść sprzedawców – konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt, co może rodzić pewne konflikty w przyszłości.

4.3/5 - (3 votes)

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymaga pola oznaczone są *

czternaście + jeden =